Algemene Voorwaarden Voetreflextra                  Versie 1.0 01-01-2012

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Voetreflextra, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Opdrachtgever (de cliënt) waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Onderneming

 1. Voetreflextra, praktijk voor Chinese en Westerse Voetreflextherapie, reflexzone-massages en aanvullende therapieën. Gevestigd te Zwolle, KvK. 54187397

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomsten

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker (Voetreflextra) en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. De Opdrachtgever (de cliënt) draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. De Gebruiker aanvaard een inspanningsverplichting, nooit een resultaatverplichting.
 6. De Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtgever is uitgegaan van de door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Voorts is Gebruiker (Voetreflextra) bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 5. Overmacht en afspraken verzetten

 1. Gebruiker (Voetreflextra) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naasthetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Indien Opdrachtgever een behandeling wil verzetten c.q. wenst af te zeggen dient dit 24 uur van tevoren te geschieden bij de Gebruiker . Vindt de afzegging binnen 24 uur plaats dan wordt 100% van de behandelkosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Ook bij het niet verschijnen van de Opdrachtgever op een afgesproken tijdstip worden de onderhavige kosten in rekening gebracht.

Artikel 6.Betaling en incassokosten

 1. Betaling vindt plaats à contant na iedere behandeling tenzij vooraf anders overeengekomen.
 2. Betaling factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in het Nederlandse incassobedrijf gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Gebruiker (Voetreflextra) is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen. Geen gegeven zullen met derden worden gedeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Op alle communicatiemiddelen zoals e-mail, post voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker (Voetreflextra) aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze medische garanties, noch is Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van Gebruiker voordoen, tenzij deze zijn toe te rekenen aan een zwaarwegende tekortkoming van de Gebruiker.
 3. De aansprakelijkheid van de Gebruiker voor schade voortvloeiend uit de door Gebruiker verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.
 4. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de Gebruiker.
 5. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat Opdrachtgever de door de Gebruiker gegeven mondelinge of schriftelijke niet naar behoren heeft opgevolgd.
 6. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de Opdrachtgever en Gebruiker gezamenlijk doorbrengen alsook daarna.
 7. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door Gebruiker geadviseerde etherische oliën en andere producten. De leverancier van de oliën en andere producten is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.

Artikel 9 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Gebruiker (Voetreflextra). De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 2. De algemene voorwaarden staan integraal gepubliceerd op de website van Voetreflextra en zijn in de praktijkruimte op een zichtbare plaats aanwezig.